B19 观靶镜

产品编号: B19
B19 观靶镜有固定的20倍至60倍变焦和紧凑的60毫米物镜,使其既便携又强大。
特点:
。全多层镀膜光学技術, 影像清晰明亮
。橡胶外壳,抗冲击。
。可旋转的眼杯和可拉出的遮阳罩。
描述 產品資料
描述
產品資料

產品規格

型號 倍率 出瞳直徑(mm) 出瞳距離
(mm) 
近焦距離
(mm)
線視場
(m/1000m)
線視場
(ft/1000yds)
重量
(g)
 
B19 

20-60X60 A
 
3.0-1.0
 
17.0-15.0
 
6.0
 
44-19
 
132-57
 
1100g

B19 
 
20-60X80 A
 
4.0-1.3
 
20.0-19.0
 
8.0
 
38-17
 
114-51
 
1420g
询盘
ver_code